fbpx
loader-logo

Cze??!

Nazywamy si? Brandon Content i jeste?my studiem kreatywnym z Krakowa. Szukamy do naszego zespo?u NEW BUSINESS MANAGERA.

Cechy kandydata:

 • 2 lata do?wiadczenia na stanowisku sprzeda?owym w bran?y reklamowej (z naciskiem na social media).
 • ?atwo?? nawi?zywania nowych kontaktów i budowy relacji,
 • samodzielno?? w okre?laniu oraz realizowaniu celów, skuteczno??
 • kreatywno??, aktywno?? i inicjatywa. 
 • umiej?tno?? przygotowywania atrakcyjnych prezentacji sprzeda?owych we?wspó?pracy z zespo?em, 
 • dobra znajomo?? rynku, stosowanych rozwi?za? i aktualnych trendów,
 • umiej?tno?? zarz?dzania czasem i wielozadaniowo??,
 • dba?o?? o szczegó?y, bogata wyobra?nia, kreatywno?? i pomys?owo??,
 • dobrze, je?li jeste? z Krakowa lub okolic.

Zakres obowi?zków:

 • skuteczne pozyskiwanie nowych klientów 
 • udzia? w przygotowywaniu ofert dla potencjalnych Klientów
 • prowadzenie prezentacji dla nowych klientów,
 • przygotowywanie analiz rynku oraz dzia?a? konkurencji,
 • analiza potrzeb klientów oraz rekomendowanie najlepszych rozwi?za?,
 • budowanie i podtrzymywanie relacji z potencjalnymi klientami,
 • prowadzenie bazy danych kontaktów,
 • raportowanie efektów dzia?a?.

Oferujemy:

 • system wynagrodze? z podstaw? i dodatkow? premi? adekwatn? do osi?ganych wyników w ramach wspó?pracy B2B
 • mo?liwo?? pracy zdalnej
 • prac? w m?odym i kreatywnym zespole,
 • przyjazn? atmosfer? pracy

Je?eli czujesz, ?e to o Tobie – napisz do nas

Prosimy o przes?anie e-maila na adres hello@wordpress2244642.home.pl, napisanie paru s?ów o sobie wraz z CV.